. j

AKTUALNOŚCI
O NAS

DZIAŁALNOŚĆ
NASZE PROGRAMY
KOGO WSPIERAMY
LINKI
ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI
KONTAKT
FEDERACJA POLSKICH
BANKÓW ŻYWNOŚCI
SPRAWOZDANIA


1% dla OPP
"Pogotowie św. Mikołaja" to akcja prowadzona każdego roku w grudniu. Ma ona na celu zebranie różnych artykułów i produktów nadających się do włożenia do paczek przeznaczonych dla dzieci i dostarczonych do najbiedniejszych rodzin przed świętami Bożego Narodzenia.

Akcję organizuje i kieruje nią Bank Żywności. W jej sprawnym przebiegu pomagają masmedia, głównie lokalna rozgłośnia radiowa, wolontariusze: studenci PWSZ w Koninie, młodzież szkół średnich, harcerze, a także szereg innych osób zainteresowanych tematem. Zbiórka prowadzona jest w placówkach handlowych w okresie masowych przedświątecznych zakupów. Zwracamy się w tym czasie do wielu firm, instytucji, zakładów pracy, organizacji, urzędów i osób prywatnych o finansowe lub rzeczowe wsparcie prowadzonej akcji. Zebrane dary są segregowane, ewidencjonowane, a następnie robione są z nich paczki. Uzupełnia się je brakującymi produktami zakupionymi za pieniądze wpłacone na konto Banku.

Paczki dostarczane są dzieciom przez różne organizacje społeczne, które organizują przedświąteczne imprezy choinkowe, a niewielka część rozwożona jest przez wolontariuszy pod wskazane adresy.
Nazwiska i adresy potrzebujących przygotowywane są przez ośrodki pomocy społecznej, szkoły, a także uzupełniane przez słuchaczy stacji radiowej, w której dyżur pełnią i o akcji opowiadają w określonym dniu znane w środowisku osobistości życia społecznego i politycznego, dziennikarze.  Po zakończeniu akcji dokonuje się jej podsumowania, rozlicza otrzymane pieniądze, wysyła stosowne podziękowania dla wolontariuszy i sponsorów.

Ostatnia akcja "Pogotowie św. Mikołaja":

Udział w akcji wzięły 30 miasta i gminy wschodniej Wielkopolski przygotowując łącznie 6.707 paczki. W akcji pomagało 1955 wolontariuszy. Najwięcej paczek dostarczono w Koninie oraz w gminie Dąbie, Turku, Kłodawie. W wielu gminach akcję wsparły miejscowe samorządy, przeznaczając określone sumy pieniędzy na zakup - głównie owoców cytrusowych.

Na apel Banku Żywności w Koninie odpowiedziały, wpłacając na konto pieniądze, świadcząc usługi lub przekazując towar nadający się do paczki:

- Drukarnia "Trans-Druk w Koninie  

- Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Konin, ul. Gajowa    

-  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Koninie, ul. Gajowa

- "Kuchmistrzostwo"s.c. ul. Młodzieżowa 34 w Koninie 

- Hurtownia Odzieży "Orient", ul. Kwiatkowskiego 1, w Koninie

- Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego, Straszków  

- Sadownicy: Leonard Sarnociński, Szymon Kozłowski, Andrzej Rogowski

- Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul.Wyszyńskiego 28A w Koninie,

- Z.P.H. IZOMER w Czołowie

- Odlewnia Aluminium FRONTAL

- PSS Społem w Koninie

 

Akcja "Dzielimy się tym, co mamy":


to  przedsięwzięcie realizowane we wrześniu - listopadzie, mające na celu pozyskanie na potrzeby osób biednych, podopiecznych placówek charytatywnych, szkół zajmujących się dożywianiem dzieci oraz ośrodków opiekuńczych, znaczących ilości płodów rolnych w zamian za atrakcyjne bezpłatne wycieczki dla dzieci wiejskich.

Organizatorem akcji jest Bank Żywności. W przedsięwzięciu mogą wziąć udział szkoły, które zaakceptują poniższe zasady:

1. Bank Żywności:

•  udzieli wszelkich informacji w zakresie zasad przeprowadzenia i spraw organizacyjnych prowadzonej akcji,
•  własnym transportem odbierze zebrane ziemiopłody lub wskaże ich odbiorcę,
•  zorganizuje jednodniową atrakcyjną wycieczkę dla dzieci - ofiarodawców płodów rolnych do miejscowości zaproponowanej przez szkołę,
•  zapewni bezpłatny posiłek lub poczęstunek i wstęp na zwiedzane obiekty, a także informację i obsługę turystyczną oraz inne niezbędne na wycieczce świadczenia;

2. Dyrektorzy szkół:

•  zgłoszą telefonicznie do BŻ (63 2112793) zamiar udziału w akcji,
•  spopularyzują jej założenia w swojej szkole i we wsiach, z których pochodzą dzieci,
•  wyznaczą miejsce i termin zbiorki płodów rolnych,
•  zapewnią wycieczkowych opiekunów dla dzieci w ilości 1 opiekun na 15 dzieci;

3. W zamian za udział dziecka w bezpłatnej wycieczce do miasta, jego rodzice dostarczą w określonym terminie i miejscu dwa worki ziemiopłodów (ziemniaki, warzywa, owoce - obowiązkowo w skrzynkach), mąkę, jaja, miód lub inne posiadane w gospodarstwie produkty spożywcze w ilości proporcjonalnej do możliwości ofiarodawcy;

4. Planowany okres wycieczek: wrzesień-październik.

Ostatnia akcja DTCM zgromadziła 10.600 kg ziemiopłodów, a na wycieczki wyjechało 157 dzieci

 

Założenia akcji "Powszechna zbiórka żywności w szkołach"

Celem akcji "Powszechna zbiórka żywności w szkołach" jest:

•  Zgromadzenie dużej ilości artykułów spożywczych z przeznaczeniem na świąteczny stół dla rodzin i osób najuboższych żyjących w miastach  i gminach naszego regionu. Zasadniczymi odbiorcami pozyskanej żywności są organizacje i placówki opiekujące się ludźmi pokrzywdzonymi przez los, a głównie dziećmi oraz same szkoły biorące udział w akcji;

•  Lekcja wychowania obywatelskiego dzieci i młodzieży na temat jak dawać i jak brać, jak pomagać potrzebującym i jak z takiej pomocy korzystać samemu.

Powszechna przedświąteczna zbiórka żywności w szkołach przeprowadzona jest przed świętami wielkanocnymi. Zakładamy, że powinna w niej wziąć udział maksymalna ilość szkół podstawowych i średnich w Koninie oraz w powiatach: konińskim, słupeckim, kolskim   i tureckim, a także szkoły gmin położonych w innych województwach a współpracujących z BŻ (Oporów).

Zasady prowadzenia zbiórki i dystrybucji zebranej żywności:

1. Głównym koordynatorem akcji jest Bank Żywności w Koninie, który:
•  organizuje przedsięwzięcie,
•  opracowuje niezbędne dokumenty i druki do ewidencjonowania  i rozdziału  uzyskanych produktów,
•  opracowuje zasady zbiórki i rozdziału pozyskanej żywności,
•  przygotuje niezbędne dokumenty i druki do ewidencjonowania i rozdziału uzyskanych produktów,
•  opracowuje i dostarcza do szkół ulotkę adresowaną do dzieci i ich rodziców  nawołującą do powszechnego udziału w akcji i przekazania za pośrednictwem dziecka dowolnego produktu spożywczego wg. swoich możliwości i uznania,
•  zdobywa niezbędne środki finansowe na przeprowadzenie akcji,
•  zdobywa nagrody dla uhonorowania najaktywniejszych w zbiórce,
•  ustala zasady i dokonuje wyróżnienia najbardziej zaangażowanych w akcji,
•  organizuje i nadzoruje odbiór produktów, ich ewidencjonowanie i rozdział,
•  popularyzuje akcję w środkach masowego przekazu, uzyskane efekty  i wyróżniające się szkoły,
•  dokonuje podsumowania akcji i jej zakończenia;

2. Szkoły są miejscem organizowania i zbiórki produktów spożywczych. Do zasadniczych zadań, jakie winny one wykonać należy:

* wyznaczenie koordynatora do spraw zbiórki na terenie szkoły (zwykle pedagog),
*przeprowadzenie w szkole akcji promocyjnej przed planowanym przedsięwzięciem i spopularyzowanie wśród dzieci i młodzieży założeń akcji,
* przeprowadzenie lekcji wychowawczej na temat zasad poszanowania żywności oraz świadczenia na rzecz ludzi potrzebujących wsparcia i pomocy,
* włączenie do akcji wszystkich czynników społecznych występujących w szkole,
* wyznaczenie dnia i miejsca zbiórki przynoszonych do szkoły produktów spożywczych,
* zaewidencjonowanie zebranych przez poszczególne klasy produktów (jedynie wagowo, określając łączny ciężar wszystkich produktów zebranych w klasie),
* popularyzowanie uzyskanych przez poszczególne klasy efektów zbiórki,
* opracowanie listy własnych potrzeb i dokonanie podziału należnej części produktów,
* dokonanie podsumowania akcji w szkole.

3. Zasady rozdziału pozyskanej żywności:

•  50 % zebranych produktów odbiera Bank Żywności w Koninie (lub wskazuje odbiorcę) i przeznacza na potrzeby placówek, z którymi współpracuje,
•  50 % szkoła uczestnicząca w akcji pozostawia do swojej dyspozycji, przeznaczając uzyskaną żywność na potrzeby własnej stołówki (jeżeli taką prowadzi)  lub ewentualnie na paczki żywnościowe dla swoich dzieci z rodzin najbiedniejszych,
•  w wypadku niemożliwości lub braku potrzeby zagospodarowania przez szkołę posiadanej ilości żywności, żywność ta pozostaje do dyspozycji BŻ.

4. Klasyfikacja szkół polega na ich uszeregowaniu według zaangażowania w zbiórkę  (stosujemy sprawdzoną w minionych latach zasadę przeliczania ilości przekazanej Bankowi żywności w stosunku do ilości uczniów w szkole).

5. Uhonorowanie najaktywniejszych:

•  uczniowie biorący udział w akcji (losowo) uhonorowani zostaną nagrodą książkową, produktem wyposażenia uczniowskiego lub innym przedmiotem pamiątkowym (każda szkoła biorąca udział w akcji otrzyma ilość wyróżnień proporcjonalną do miejsca i zgromadzonych przez Bank przedmiotów na ten cel),

•  najaktywniejsza klasa ze szkoły, która uzyskała najlepszy wynik w zbiórce wyjeżdża na bezpłatną jednodniową wycieczkę do miejscowości uzgodnionej z wychowawcą klasy, ewentualnie zwiedzi Kopalnię Soli w Kłodawie na poziomie 600- 750 metrów pod ziemią (tylko dla młodzieży - wymagane ukończone 16 lat) - według życzenia,

•  najlepsze w akcji szkoły - literaturę do biblioteki w ilości proporcjonalnej do zajętego w zbiórce miejsca i liczby pozyskanych przez BŻ na ten cel tomów.


6. Zbieraniu podlegają wszelkie produkty spożywcze pakowane i posiadające termin przydatności do spożycia przynajmniej do końca marca, np. konserwy, sery, oleje, mąka, cukier, kasza, soki, napoje, słodycze, przetwory warzywne, rybne i garmażeryjne, pieczywo cukiernicze, specjały smakowo - zapachowo - przyprawowe itp. Należy unikać zbierania przetworów wykonywanych w warunkach domowych.

Uwagi końcowe

Powszechna zbiórka żywności prowadzona była dotąd przez banki żywności w Poznaniu, Pile, Warszawie, Łodzi, Krakowie i w innych miastach. We wszystkich wypadkach zebrano niespodziewanie duże ilości produktów spożywczych, a organizatorzy i pedagodzy szkolni mówią o niezwykle dużym zaangażowaniu dzieci i młodzieży. Zaangażowanie to i uzyskane efekty były tym większe, im głębsza była informacja o akcji i im więcej inicjatywy oddano samorządowi szkolnemu, zarówno w organizowaniu zbiórki jak i w tworzeniu list własnych potrzeb.

W ostatniej akcji PPZŻ w szkołach zebrano 7.655 kg różnorakiej żywności, w 79 szkołach. Najlepszą w zbiórce okazała się ponownie Szkoła Podstawowa w Boleszczynie gm. Przykona, która w nagrodę pojechała na jednodniową wycieczkę.

 

Program PEAD

Unijny program pomocy żywnościowej dla najbiedniejszej ludności Europy realizujemy od 9 lat, a ilość żywności dostarczonej potrzebującym stale wzrasta, stawiając przed organizacją nowe wyzwania. W 2004r. rozdysponowaliśmy 182.208 kg produktów, w 2005r.- 955.940 kg,  w 2006r.- 1.456.606 kg, w 2007 r- 1.274.768 kg żywności, w roku 2008r 1.167239 kg, w 2009r. - 1.676.364 kg żywności, w 2010r.- 1.368.882 kg żywności, w 2011r.- 1.652.831 kg żywności, a w 2012r.- będzie to 1.125.194 kg żywności. W przyszłym roku Program będzie realizowany na podobnych zasadach co w roku bieżącym, lecz po 2013r. zmieni się całkowicie jego formuła. 

^ do góry

O nas działalność nasza oferta kogo wspieramy linki zbiórka żywności kontakt
Copyright © 2005 www.StudioGraficzne.com