AKTUALNOŚCI
O NAS

DZIAŁALNOŚĆ
NASZE PROGRAMY
KOGO WSPIERAMY
LINKI
ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI
KONTAKT
FEDERACJA POLSKICH
BANKÓW ŻYWNOŚCI


1% dla OPP
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (Podprogram 2016)

26.09.2016

[Rozmiar: 51283 bajtów]

PODPROGRAM 2016
OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 01.04.2016- 15.07.2017.
OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2016 - czerwiec 2017

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:


1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
2. Sposób kwalifikacji:
. OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób
. OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
. OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
a. Paczka żywnościowa to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących skald zestawu. Zestaw artykułów spożywczych obejmuje: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.
b. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznczone: śniadanie, II śniadanie, obiad - w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]
2. Paczki będą wydawane osobom potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji.
3. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.
4. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
5. Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:
Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji żywność do:
Banku Żywności w Koninie
Następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
Niefinansowane (obowiązkowe, realizowane przez OPL), takie jak:
. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,
. grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne).
. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych - osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej):
. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym,
. wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Finansowane (obowiązkowe, realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS):
. warsztaty kulinarne;
. warsztaty edukacji ekonomicznej;
. warsztaty dietetyczne;
. warsztaty niemarnowania żywności.

Działania opisane w pkt. b) będą realizowane przez Bank Żywności w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ - ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.


1. DANE TELEADRESOWE ORGANIZACJI WSPÓŁPRACUJĄCYCH (OPL) plik

2. EFEKTY W 2015 ROKU plik

- Podsumowanie roku 2015, plik

3. HARMONOGRAM PROWADZONYCH DZIAŁAŃ plik

4.DOKUMENTY POPŻ W 2016 ROKU DO POBRANIA

- plakat, plik
- Umowa Bank Żywności -OPL, plik
- Opis pod plakat, plik
- Załącznik nr 1 Lista osób zakwalifikowanych do pomocy, plik
- Załącznik nr 2 Ewidencja wydania w formie paczek, plik
- Załącznik nr 3 Ewidencja wydania w formie posiłków, plik
- Zalacznik nr 4 Lista osob obj. pomoca w for. posilków, plik
- Załącznik nr 5 Ewidencja przyjętych i wydanych artykułów spożywczych, plik
- Załącznik nr 6 Skierowanie OPS i Oświadczenie, plik
- Załącznik nr 7 Oświadczenie osoby bezdomnej, plik
- Załącznik nr 8 Oświadczenie osoby wskazanej na liście OPS, plik
- Załącznik nr 9 Informacja o wartości art. spożywczych , plik
- Załącznik nr 10 Sprawozdanie częściowe i końcowe, plik
- Wytyczne, plik5. EFEKTY W 2016 ROKU

- Podsumowanie roku 2016, plik

^ do góry

O nas działalność nasza oferta kogo wspieramy linki zbiórka żywności kontakt
Copyright © 2005 www.StudioGraficzne.com