AKTUALNOŚCI
O NAS

DZIAŁALNOŚĆ
NASZE PROGRAMY
KOGO WSPIERAMY
LINKI
ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI
KONTAKT
FEDERACJA POLSKICH
BANKÓW ŻYWNOŚCI


1% dla OPP

ZAPYTANIE OFERTOWE
15.09.2017

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego do realizacji wybrano ofertę firmy Jungheinrich, która uzyskała najwięcej punktów.


-----------------------------------------------------------------------------------
30.08.2017

Bank Żywności w Koninie
ul. Przemysłowa 124D, 62-510 Konin
Tel. 63 211 27 93, kom. 608 864 624


ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zakupu czołowego akumulatorowego wózka widłowego

I. Zamawiający:
Bank Żywności w Koninie
ul. Przemysłowa 124d, 62-510 Konin
NIP 665-219-00-30

II. Opis przedmiotu zamówienia:

. Czołowy akumulatorowy wózek widłowy
. Udziwg min 1500kg
. Wysokość podnoszenia min 3500mm
. Maszt z siłownikiem wolnego skoku
. Zintegrowany przesów boczny
. Krata ochronna ładunku
. Opony superelastyczne niebrudzące
. Oświetlenie robocze i cofania
. Sterowanie wózka multipilot zintegrowany z podłokietnikiem
. Daszek operatora szyba dachowa ze szkla
. Pełna kabina i ogrzewanie
. Lusterko panoramiczne
. Akumulator 48V PZS 500
. Centralny System uzupełaniania elektrolitu
. 5 programów pracy wózka
. Silniki jazdy, podnoszenia i wspomagania kierownicy w technice prądu zmiennego

III. Warunki udziału z postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które:
- posiadają odpowiednie kompetencje i zasoby do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

IV. Kryteria oceny
. Najniższa cena 30%
. Najmniejszy korytarz roboczy 20%
. Najnizsze zużycie energi według cyklu VDI 20%
. Gwarantowany okres sprawności technicznej urządzenia 10%
. Deklarowany czas usunięcia awari (wyrażony w godzinach) 10%
. Zabudowana komora akumulatora 10%

V. Informacja na temat zakresu wykluczenia
Odrzuceniu podlegają oferty:
. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
. złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
. które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert,
. złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.

VI. Termin składania ofert
Oferta powinna być złożona do dnia 14.09.2017 r.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. Termin wykonania zamówienia
Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w dniu: 15.12.2017r.

VIII. Miejsce składania oferty
Ofertę należy złożyć w:
Bank Żywności w Koninie
ul. Przemysłowa 124d, 62-510 Konin

IX. Akceptowalne formy składania oferty
Ofertę można złożyć w jednej z akceptowalnych form:
. osobiście, listem, pocztą kurierską na adres zgodny z miejscem składania ofert w punkcie VII
. drogą elektroniczną na adres e-mail: kbz@konrad.pl (skan podpisanej oferty wraz z załącznikami) - otrzymanie oferty drogą elektroniczną zostanie potwierdzone informacją zwrotną od zamawiającego

X. Sposób przygotowania oferty
Złożona oferta powinna zawierać:
. dane identyfikujące oferenta (nazwę, adres, NIP)
. podpis oferenta (czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną)
. opis przedmiotu oferty nawiązujący do parametrów określonych w zapytaniu ofertowym,
. wartość oferty netto oraz brutto, wartość podatku VAT (wyrażona w zł),
. gwarantowany okres sprawności technicznej urządzenia (wyrażony w miesiącach),
. gwarantowany okres sprawności akumulatorów (wyrażony w miesiącach),
. deklarowany czas usunięcia awarii (wyrażony w godzinach),
. termin realizacji zamówienia,
. warunki płatności,
. termin ważności oferty,
. oświadczenia oferenta że:
- posiada uprawnienie do wykonania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem zapytania ofertowego,
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego,
- nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z zamawiającym.

XI. Dopuszczenie składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.

XII. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego
Dodatkowych informacji udziela Joanna Piekarczyk pod numerem telefonu 608 864 624 oraz adresem e-mail: kbz@konrad.pl

XIII. Pozostałe postanowienia
Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie zobowiązuje do zawarcia umowy ze strony składającego zapytanie ofertowe. Wystawiający zapytanie ofertowe zastrzega, że jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę przeznaczoną na realizację inwestycji, może zaprosić oferenta do negocjacji warunków realizacji inwestycji. Wystawiający zapytanie ofertowe zastrzega możliwość zmiany lub odwołania zapytania ofertowego przed wyznaczonym terminem składania ofert. Oferty nie spełniające warunków określonych w zapytaniu zostaną odrzucone.

XVI. Załączniki
Brak załączników.

Cala treść zapytania ofertowego w pliku do pobrania.


^ do góry

O nas działalność nasza oferta kogo wspieramy linki zbiórka żywności kontakt
Copyright © 2005 www.StudioGraficzne.com