ZBIÓRKI ŻYWNOSCI

wspieramy ludzi niedożywionych 

Działalność

Cele i formy pracy

•  Zmniejszanie obszarów głodu i niedożywienia w naszym mieście i w regionie,

• Wyrabianie nawyku racjonalnego gospodarowania żywnością i zapobieganie jej marnotrawstwu przez zagospodarowywanie nadwyżek produkcyjnych, towarów z uszkodzonymi opakowaniami, serii próbnych, towarów o kończącym się okresie przydatności do spożycia itp.,

•  Bezpłatne wspieranie żywnością organizacji pomocowych, ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, placówek oświatowych, ośrodków specjalnych, rehabilitacyjnych, domów dziecka, noclegowni dla bezdomnych i innych opiekujących się ludźmi najbiedniejszymi i wymagającymi wsparcia,

•  Organizowanie, przy szerokim zaangażowaniu wolontariuszy, okazjonalnych powszechnych zbiórek żywności i zbiórek płodów rolnych,

•  Uświadamianie władzom samorządowym oraz zamożniejszej części społeczeństwa obszaru niedostatku i uwrażliwianie na potrzeby ludzi najbiedniejszych,

•  Wychowawcze oddziaływanie na młodzież w zakresie rozwijania potrzeby niesienia pomocy  i różnych świadczeń potrzebującym, angażowanie ludzi do podejmowania działań na rzecz najbiedniejszych, wyrabianie wśród młodzieży wrażliwości na los innych, szczególnie poszkodowanych przez życie i niezaradnych życiowo,

•  Wyrównywanie szansy życiowej dzieci wiejskich, szczególnie z rodzin najbiedniejszych przez organizowanie dla nich atrakcyjnych i uczących wycieczek do miast,

* Przedświąteczne wspieranie dzieci z rodzin najbiedniejszych przez organizowanie zbiórek i poprzez inne organizacje społeczne dostarczanie im paczek.