ZBIÓRKI ŻYWNOSCI

wspieramy ludzi niedożywionych 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:
a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: wrzesień 2018 – czerwiec 2019
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
  . OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
  . OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
  . OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednic-twem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:

 1. Artykuły warzywne i owocowe:
  1.groszek z marchewką 3,6 kg,
  2.fasola biała 3,6 kg,
  3.koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
  4.buraczki wiórki 1,05 kg,
  5.powidła śliwkowe 1,80 kg,
 2. Artykuły skrobiowe:
  1.makaron jajeczny 4,5 kg,
  2.makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
  3.ryż biały 3 kg,
  4.kasza gryczana 1,5 kg,
  5.herbatniki maślane 0,8 kg,
 3. Artykuły mleczne:
  1.mleko UHT 7 l,
  2.ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
 4. Artykuły mięsne:
  1.szynka drobiowa 3 kg,
  2.szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
  3.pasztet wieprzowy 0,64 kg,
  4.kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
  5.filet z makreli w oleju 1,7 kg,
 5. Cukier
  1.cukier biały 4 kg,
  2.miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg
 6. Tłuszcze
  1.olej rzepakowy 4 l,
 7. Dania gotowe
  1.gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;
  2.Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo.
  3.Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
  4.W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 do danej OPR/OPL przekroczy limit przydziału żywności dla OPR/OPL , Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych
  5.W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.
  6.W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
  7.Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ – NIEODPŁATNIE.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żyw-ność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:
. warsztaty kulinarne;
Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.
Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:
. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
. grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
. pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
. wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

1. DANE TELEADRESOWE ORGANIZACJI WSPÓŁPRACUJĄCYCH (OPL) plik

2. EFEKTY W 2017 ROKU

– Podsumowanie roku 2017, plik

3. HARMONOGRAM PROWADZONYCH DZIAŁAŃplik

4.DOKUMENTY POPŻ W 2018 ROKU DO POBRANIA

– Załącznik nr 1 Lista osób zakwalifikowanych do pomocy, plik
– Załacznik nr 2 Ewidencja dystrybucji żywności, plik
– Zalacznik nr 4 Sprawozdanie miesięczne, plik
– Zalacznik nr 5 Skierowanie, plik
– Zalacznik nr 6 Oświadczenie bezdomnego, plik
– Zalacznik nr 7 Oświadczenie do listy OPS, plik
– Zalacznik nr 8 Informacja o DT plik
– Wytyczne, plik
– Wytyczne, zmiana w programie, 28.08.2018 plik

5. EFEKTY ROKU 2017 plik