ZBIÓRKI ŻYWNOSCI

wspieramy ludzi niedożywionych 

Rozdawnictwo żywności

Zebraną żywność przechowuje się w magazynach BŻ w Koninie. Stąd jest ona odbierana przez organizacje znajdujące się na liści odbiorców. Organizacja odbierająca żywność przestrzegać musi Karty Współdziałania, którą uprzednio podpisuje. Żywność przekazywana jest bezpłatnie. Organizacje wspierają BŻ w zakresie ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją magazynu i kosztami transportu. Wśród odbiorców BŻ w Koninie znajdują się m.in.

  • organizacje społeczne świadczące na rzecz swoich podopiecznych
  • ośrodki i placówki TPD
  • świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne
  • domy dziecka, placówki rodzinne i opiekuńcze
  • domy pomocy społecznej
  • ośrodki pomocy społecznej
  • szkoły i ośrodki szkolno-wychowawcze
  • noclegownie i jadłodajnie
  • organizacje i zakłady opiekuńczo-lecznicze
  • inne

W sumie Bank wspiera ponad 30 tysięcy podopiecznych.

Monitoring organizacji
Bank Żywności w Koninie zastrzega sobie prawo kontroli sposobu wykorzystywania żywności przekazywanej dla organizacji, jej ewidencjonowanie, a także warunki zagospodarowywania.