ZBIÓRKI ŻYWNOSCI

wspieramy ludzi niedożywionych 

ZAPYTANIE OFERTOWE – dotyczące zakupu samochodu ciężarowego

ZAPYTANIE OFERTOWE – dotyczące zakupu samochodu ciężarowego

Plik zapytania w formie .pdf – pobierz 

I. Zamawiający:
Bank Żywności w Koninie
ul. Przemysłowa 124d, 62-510 Konin
NIP 665-219-00-30

II. Opis przedmiotu zamówienia:
– Pojazd ciężarowy, trzyosiowy z osią wleczoną podnoszoną
– Dopuszczalna ładowność 12ton
– Silnik EURO 6 o pojemności min. 9 litrów i mocy min. 360KM
– Skrzynia biegów automatyczna
– Zabudowa chłodnicza kurtynowa (pojemność 18 palet), wysokość zabudowy min.2,2m
– Agregat chłodniczy zasilany własnym silnikiem diesel, temperatura min 0+6 stC
– Cena gwarantowana w PLN

III. Warunki udziału z postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które:
– posiadają odpowiednie kompetencje i zasoby do wykonania zamówienia,
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

IV. Kryteria oceny
. Najniższa cena 
. Najwyższe parametry techniczne
. Największe wyposażenie dodatkowe

V. Informacja na temat zakresu wykluczenia 
Odrzuceniu podlegają oferty:
. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
. złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
. które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert,
. złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. 

VI. Termin składania ofert
Oferta powinna być złożona do dnia 02.08.2019r.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. Termin wykonania zamówienia
Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w dniu: 15.01.2020r.

VIII. Miejsce składania oferty
Ofertę należy złożyć w:
Bank Żywności w Koninie
ul. Przemysłowa 124d, 62-510 Konin

IX. Akceptowalne formy składania oferty
Ofertę można złożyć w jednej z akceptowalnych form:
. osobiście, listem, pocztą kurierską na adres zgodny z miejscem składania ofert w punkcie VII
. drogą elektroniczną na adres e-mail: kbz@konrad.pl (skan podpisanej oferty wraz z załącznikami) – otrzymanie oferty drogą elektroniczną zostanie potwierdzone informacją zwrotną od zamawiającego

X. Sposób przygotowania oferty
Złożona oferta powinna zawierać:
. dane identyfikujące oferenta (nazwę, adres, NIP)
. podpis oferenta (czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną)
. opis przedmiotu oferty nawiązujący do parametrów określonych w zapytaniu ofertowym, 
. wartość oferty netto oraz brutto, wartość podatku VAT (wyrażona w zł),
. termin realizacji zamówienia,
. warunki płatności,
. termin ważności oferty,

XI. Dopuszczenie składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.

XII. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego
Dodatkowych informacji udziela Marek Palpuchowski pod numerem telefonu 795433216oraz adresem e-mail: kbz@konrad.pl

XIII. Pozostałe postanowienia
Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie zobowiązuje do zawarcia umowy ze strony składającego zapytanie ofertowe. Wystawiający zapytanie ofertowe zastrzega, że jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę przeznaczoną na realizację inwestycji, może zaprosić oferenta do negocjacji warunków realizacji inwestycji. Wystawiający zapytanie ofertowe zastrzega możliwość zmiany lub odwołania zapytania ofertowego przed wyznaczonym terminem składania ofert. Oferty nie spełniające warunków określonych w zapytaniu zostaną odrzucone.